Alimenty na dziecko

Większość z nas zetknęła się z pojęciem „alimentów”. W polskim porządku prawnym „obowiązek alimentacyjny” jest uregulowany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym , gdzie art. 128 stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Najczęściej stykamy się z pojęciem alimentów w stosunku do dzieci i  temu zagadnieniu poświęcimy dzisiejszy materiał.

 

Do którego roku życia trzeba płacić alimenty na dziecko?

 

Informację na ten temat można znaleźć w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a ten jasno stanowi, że rodzic jest zobowiązany płacić alimenty na dziecko do momentu, gdy dziecko będzie w stanie już samodzielnie się utrzymać. W przypadku, gdy dochody z majątku dziecka są już na tyle wysokie, aby pokryć koszty utrzymania oraz wychowania, płacenie alimentów przestaje być obowiązkowe. Odnośnie pełnoletnich dzieci mamy tutaj do czynienia z problemem dotyczącym dążenia do usamodzielnienia. O ile nauka do 26 roku może z całą pewnością być traktowana jako dążenie do samodzielności, o tyle brak jakichkolwiek działań w celu kształcenia lub zdobycia pracy mogą być potraktowane jako okoliczność wyłączająca obowiązek alimentacyjny.

 

Nie ma zatem konkretnego wieku, które dziecko musi osiągnąć, by rodzic był zwolniony z obowiązku płacenia alimentów. Musi to robić do momentu, aż owo dziecko stanie się samodzielnie i będzie mogło się utrzymywać bez pomocy rodzica.

 

Czy trzeba płacić alimenty, gdy dziecko uczy się zaocznie?

 

U części rodziców może pojawić się pytanie, czy należy płacić alimenty dla dziecka, które studiuje zaocznie? Może im się bowiem wydawać, że dziecko, które studiuje zaocznie ma stosunkowo więcej czasu na pracę i zarabianie pieniędzy, które umożliwią mu utrzymanie. Trzeba jednak jasno sobie powiedzieć, że u rodzica w takim przypadku obowiązek alimentacyjny nie wygasa. W dalszym ciągu dziecko się przede wszystkim edukuje i to uzyskanie upragnionego wykształcenia jest dla niego najważniejsze. Ponadto czas dziecka nie ogranicza się jedynie do brania czynnego udziału w ćwiczeniach i wykładach. Musi on również zapoznawać się z bieżącym materiałem, przygotowywać się do następnych zajęć, a także powtarzać materiał do różnych zaliczeń i egzaminów. Nie można też zapominać o wolnym czasie, które dziecko musi przeznaczyć na relaks, regenerację psychiczną, rozwój osobisty, a także na podtrzymywanie kontaktów międzyludzkich.

 

Komu płacić alimenty po 18 roku życia?

 

Do momentu, gdy dziecko nie ukończyło 18 roku życia, alimenty powinny być płacone na konto bankowe drugiego rodzica, który pełni funkcję przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego dziecka. Inaczej sprawy się mają, gdy dziecko stanie się już pełnoletnie. Zyskuje ono bowiem prawo do reprezentowania samego siebie. Dziecko, które ukończyło 18 rok życia, może zarówno występować w procesie przeciwko rodzicowi o alimenty, jak i pobierać od rodzica pieniądze tytułem alimentów. Decyzja należy do dziecka, który może również w dalszym ciągu przyznać taką możliwość rodzicowi. Drugiemu rodzicowi natomiast pozostaje zastosowanie się do woli swojego dziecka. Warto też pamiętać o tym, że nie ma żadnej potrzeby, aby do zmiany zapisu sposobu płatności angażować bezpośrednio sąd.

 

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Czym jest stalking?

Pojęcie stalkingu trafiło do porządku prawnego stosunkowo niedawno. Najogólniej rzecz biorąc stalking można zdefiniować jako kontaktowanie się z drugą osobą, która sobie tego nie życzy

Co grozi za posiadanie narkotyków?

W polskim porządku prawnym posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków podlega odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnie panującej opinii nawet za jednego jointa ( skręta) możemy narazić się

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty mają za zadanie zmaterializować przyczynianie się do zaspokajania potrzeb dziecka przez rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki i nie czyni osobistych starań zmierzających do

Skontaktuj się