Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów? Art. 244 kk

Ustawa karna przewiduje sankcje za niedostosowanie się do orzeczeń sądowych. W przypadku uznania danej osoby za winną zarzuconego jej czynu poza karą Sąd może orzec również środek karny. Jednym z nich jest zakaz prowadzenia pojazdów uregulowany w art. 42 kodeksu karnego, zgodnie z którym Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

 

Nadto Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 178b lub art. 180a i w art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177.

 

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Gwarancją wykonywania środka karnego jest art. 244 kodeksu karnego, który przewiduje odpowiedzialność karną za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Zagrożenie karne przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Artykuł 244 KK mówi o popełnieniu przestępstwa, w przypadku jazdy pojazdem mechanicznym pomimo prawomocnego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów. Przedmiotem ochrony przepisu 244 KK jest orzeczenie sądu, które określa m.in. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Czyn ten został uregulowany w dziale dotyczącym przestępstw przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. By popełnić przestępstwo zawarte w artykule 244, sprawca musi dokonać czynu umyślnie (zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym). W związku z tym, w trakcie popełniania przestępstwa, ważny jest stan świadomości oskarżonego.

 

Bardzo często art. 244.KK błędnie mylony jest z art. 94 KW, który mówi o prowadzeniu pojazdów mechanicznych bez uprawnień.

 

W 2017 roku miała miejsce nowelizacja Kodeksu Karnego, która także dotyczyła art. 244. Zaostrzony został maksymalny wymiar kary do 5 lat pozbawienia wolności. Co więcej, kierowca, który zdecydował się na złamanie prawomocnego wyroku sądu w przedmiocie zakazu prowadzenia auta, musi także liczyć się z utratą prawa jazdy na okres od 1 roku do lat 15. Jest to znacznie zaostrzenie konsekwencji prawnych za złamanie zakazu sądowego, które ma prowadzić do wzmożonej refleksji przed popełnieniem tego typu przestępstwa. W 2022 doprecyzowano znamiona czynu, które od momentu włączenia czynu do kodeksu karnego ulegały już kilkukrotnie zmianie.

Art. 244 KK warunkowe umorzenie postępowania karnego

 

Istnieje możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego za czyn popełniony z art. 244 KK. Sąd ma taką możliwość, w przypadku gdy wina oraz szkodliwość społeczna czynu nie są znaczne. Co więcej, okoliczności sprawy nie mogą budzić wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że będzie on przestrzegał porządku prawnego. W związku z tym, na korzyść sprawcy przemawia niekaralność czy dotychczasowy sposób życia, które pomimo warunkowego umorzenia postępowania uzasadniają przypuszczenie, że kierowca będzie przestrzegał porządku prawnego i nie dopuści się do ponownego złamania zakazu i popełnienia przestępstwa. 

 

Należy wskazać, że trwają dalsze prace legislacyjne mające na celu zaostrzenie kar za złamanie zakazu sądowego. Niedawna nowelizacja ustawy karnej przewidująca surowsze karanie nietrzeźwych kierowców potwierdza powyższy nurt polityki karnej.

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Przepadek pojazdu za jazdę po alkoholu

Ustawodawca wielokrotnie nowelizował kodeks karny w zakresie zaostrzenia kar i środków karnych. Polityka karna dotycząca nietrzeźwych kierowców idzie zdecydowanie w jednym kierunku.   Ilość zatrzymanych

Alimenty na dziecko

Większość z nas zetknęła się z pojęciem „alimentów”. W polskim porządku prawnym „obowiązek alimentacyjny” jest uregulowany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym , gdzie art. 128

Jak uzyskać rozwód?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego bywa zwykle trudna. Towarzyszą jej emocje oraz problemy natury prawnej. W przypadku, gdy strony posiadają wspólne małoletnie potomstwo sprawa dodatkowo

Skontaktuj się