Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty mają za zadanie zmaterializować przyczynianie się do zaspokajania potrzeb dziecka przez rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki i nie czyni osobistych starań zmierzających do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb życiowych.


Alimenty można uzyskać zarówno dobrowolnie poprzez ugodę sporządzoną przed mediatorem jak i w razie porozumienia przed sądem. Należy jednakże dążyć do rozwiązania sytuacji na drodze pozasądowej, bowiem sprawa może się ciągnąć miesiącami, a nawet latami.


Żeby rozpocząć walkę o alimenty należy w pierwszej kolejności ustalić jakie dziecko ma potrzeby. Przydatnym może być tutaj sporządzenie miesięcznego spisu kosztów utrzymania dziecka. Do kosztów utrzymania dziecka poza wyżywieniem, odzieżą oraz kosztami lokalowymi dochodzą również te związane z higieną, rozrywkami czy też wypoczynkiem. Oceny tego co stanowi usprawiedliwione potrzeby dziecka będzie dokonywał sąd, stąd też warto wykazać faktyczne, wszystkie koszty jakie są ponoszone na dziecko.


Należy pamiętać o tym, że każdy z rodziców jest zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania dziecka, stąd też mogą być to starania zarówno osobiste jak i materialne. Przy ocenie tego w jakiej wysokości można żądać alimentów należy brać pod uwagę jeszcze sytuację majątkową i zarobkową drugiego rodzica.


Gdzie złożyć pozew o rozwód?


Pozew o alimenty należy skierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego. Z uwagi na czas trwania postępowania zasadnym byłoby wystąpienie również z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez płacenie alimentów na czas trwania postępowania. Jest to tym bardziej zasadne, że brak dostarczania wystarczających środków utrzymania może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji małoletniego.


Same twierdzenia o wysokości kosztów utrzymania mogą nie wystarczyć. Należy przygotować się na to, że druga strona będzie kwestionowała żądaną wysokość. W tym celu należy zgromadzić materiał dowodowy w postaci np. rachunków, faktur, które potwierdzą faktyczne kwoty jakie są niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb. Fakty te można również potwierdzić za pomocą świadków lub też innych środków dowodowych.


Jak złożyć pozew o rozwód?


Prawidłowe przygotowanie pozwu o alimenty może znacznie przyspieszyć postępowanie. Jeżeli nie będzie pozostawionych żadnych wątpliwości co do sytuacji dziecka, druga strona będzie mogła się bronić tylko swoją sytuacją.


Należy pamiętać o tym, że postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne co oznacza, że w przypadku zaskarżenia orzeczenia sądu I instancji przez którąś ze stron sprawa trafi do sądu okręgowego.


Uzyskanie alimentów na dziecko w postępowaniu sądowym wymaga z jednej strony konieczności spełnienia wymogów formalnych pisma procesowego, odpowiedniego materiału dowodowego jak i przygotowania na ewentualne długie postępowanie sądowe.

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Czym jest stalking?

Pojęcie stalkingu trafiło do porządku prawnego stosunkowo niedawno. Najogólniej rzecz biorąc stalking można zdefiniować jako kontaktowanie się z drugą osobą, która sobie tego nie życzy

Co grozi za posiadanie narkotyków?

W polskim porządku prawnym posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków podlega odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnie panującej opinii nawet za jednego jointa ( skręta) możemy narazić się

Jak uzyskać dozór elektroniczny?

Czy można coś jeszcze zrobić po wydaniu wyroku skazującego, w którym orzeczono karę bezwzględną pozbawienia wolności ażeby nie pójść do więzienia?   Wiele się słyszy

Skontaktuj się