Jak uzyskać rozwód?

Decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego bywa zwykle trudna. Towarzyszą jej emocje oraz problemy natury prawnej. W przypadku, gdy strony posiadają wspólne małoletnie potomstwo sprawa dodatkowo się komplikuje. Od czego więc należy zacząć?

 

Pierwszą kwestią jest udzielenie samemu sobie odpowiedzi na pytanie: Czy małżeństwo może przetrwać? Dopiero gdy uzyskamy odpowiedź negatywną możemy zająć się kwestiami prawnymi. Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640090059) reguluje przesłanki pozytywne i negatywne rozwodu. Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Co to oznacza w praktyce? Pod pojęciem pożycia ustawodawca ma na myśli więzi fizyczne, duchowe i gospodarcze. Tym samym zupełny rozkład pożycia wskazuje na to, że stron nie łączy już więź fizyczna, duchowa, ani emocjonalna. Pod pojęciem trwałości należy tłumaczyć stan, który wedle doświadczenia życiowego wskazuje na to, że strony nie wrócą do wspólnego pożycia.

 

Ustawodawca wprowadził również negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, które umieścił w art. 56 § 2 i art. 56 § 3 ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Zgodnie z treścią tych przepisów mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli  żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

Jeżeli już jesteśmy zdecydowani na zainicjowanie postępowania powinniśmy skierować pozew do właściwego miejscowo Sądu Okręgowego. Właściwość miejscową sądu reguluje w tym wypadku art. 41 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296). Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

 

Aby skutecznie wnieść pozew należy na odpowiedni rachunek bankowy sądu uiścić opłatę sądową od pozwu w kwocie 600 zł. W przypadku jeżeli strona nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości, co w przypadku uwzględnienia wniosku umożliwi jej prawo do sądu oraz rozpatrzenia sprawy. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów.

 

Udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie są obligatoryjne elementy pozwu o rozwód znajdzie się w jednym z kolejnych artykułów.

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Przepadek pojazdu za jazdę po alkoholu

Ustawodawca wielokrotnie nowelizował kodeks karny w zakresie zaostrzenia kar i środków karnych. Polityka karna dotycząca nietrzeźwych kierowców idzie zdecydowanie w jednym kierunku.   Ilość zatrzymanych

Alimenty na dziecko

Większość z nas zetknęła się z pojęciem „alimentów”. W polskim porządku prawnym „obowiązek alimentacyjny” jest uregulowany w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym , gdzie art. 128

Skontaktuj się