Jak uzyskać spadek?

Śmierć osoby bliskiej jest zawsze ogromnym przeżyciem. Po opadnięciu emocji przychodzi refleksja nad załatwieniem spraw związanych z majątkiem zmarłego. Często chodzi o uporządkowanie spraw rodzinnych, które mają znaczenie również na bieżące funkcjonowanie.

 

Pojawiają się jednak pytania: kto ma prawa do spadku, jakie kroki należy podjąć oraz czy faktycznie trzeba coś robić?

 

W pierwszej kolejności trzeba ustalić czy dziedziczenie będzie następować na podstawie ustawy czy też testamentu. Kwestie dziedziczenia reguluje Ustawa Kodeks Cywilny (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640160093). Zgodnie z art. 926 k.c. powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

 

Kolejność oraz podmioty uprawnione do dziedziczenia ustawowego regulują artykuły 931-940 k.c. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych.

 

Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

 

Podstawową zasadą jest więc, że w pierwszej kolejności dziedziczy najbliższa rodzina.

 

Dziedziczenie testamentowe będzie następowało wtedy, gdy spadkodawca sporządził testament, czyli rozrządził swoim majątkiem na wypadek śmierci. W obu przypadkach, tj. dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego formalności związane ze spadkiem można przeprowadzić na dwa sposoby: w sądzie lub u notariusza.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć w dowolnym momencie w sądzie właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 złotych. Trzeba również uiścić opłatę związaną z umieszczeniem informacji w Rejestrze Spadkowym w kwocie 5 zł.

 

Alternatywną drogą jest uzyskanie aktu poświadczenia u dowolnego notariusza co stanowi zdecydowanie szybszą alternatywę.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że ewentualne postępowanie spadkowe będzie potwierdzało prawa do spadku niezależnie od tego czy zostanie zainicjowane w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania czy też po kilkudziesięciu latach.

Podziel się

Tu jesteśmy

Więcej na blogu

Czym jest stalking?

Pojęcie stalkingu trafiło do porządku prawnego stosunkowo niedawno. Najogólniej rzecz biorąc stalking można zdefiniować jako kontaktowanie się z drugą osobą, która sobie tego nie życzy

Co grozi za posiadanie narkotyków?

W polskim porządku prawnym posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków podlega odpowiedzialności karnej. Wbrew powszechnie panującej opinii nawet za jednego jointa ( skręta) możemy narazić się

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty mają za zadanie zmaterializować przyczynianie się do zaspokajania potrzeb dziecka przez rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki i nie czyni osobistych starań zmierzających do

Skontaktuj się