Michał Silski - Kancelaria Radcy Prawnego

Obszar działalnościRadca Prawny Michał Silski Prawo karne:
• obrońca w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i dalszych etapach postępowania karnego
• obrona w sprawach o wykroczenia
• reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, skazanych, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
• postępowanie wykonawcze
• dozór elektroniczny
• blokada alkoholowa
Radca Prawny Michał Silski Sprawy rodzinne:
• rozwód
• separacja
• alimenty, obniżenie lub podwyższenie alimentów
• rozdzielność majątkowa
• ubezwłasnowolnienie
• pozbawienie władzy rodzicielskiej
Radca Prawny Michał Silski Prawo gospodarcze:
• bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
• negocjacje z kontrahentami
• opiniowanie i sporządzanie projektów umów
• windykacja należności, sprawy o zapłatę
• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
• zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
Radca Prawny Michał Silski Prawo spadkowe:
• stwierdzenie nabycia spadku
• spis inwentarza
• dział spadku
• zachowek
• doradztwo i reprezentowanie przed sądem
Radca Prawny Michał Silski Prawo administracyjne:
• środki zaskarżenia od postanowień i decyzji organów administracji publicznej oraz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
• zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
• opinie prawne
Radca Prawny Michał Silski Służby mundurowe:
• reprezentacja oraz sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym
• sporządzanie odwołań od opinii służbowych
• sporządzanie odwołań od decyzji emerytalno-rentowych
• doradztwo w zakresie praw i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych
Radca Prawny Michał Silski Odszkodowania:
• pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia
• reprezentacja w postępowaniu związanym z likwidacją szkody komunikacyjnej na każdym stadium postępowania