Obszar działalności

Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

prawnik prawo karne

Prawo karne

• obrońca w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i dalszych etapach postępowania karnego
• obrona w sprawach o wykroczenia
• reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, skazanych, pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych
• postępowanie wykonawcze
• dozór elektroniczny
• blokada alkoholowa

prawnik prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

• bieżące doradztwo prawne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
• negocjacje z kontrahentami
• opiniowanie i sporządzanie projektów umów
• windykacja należności, sprawy o zapłatę
• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej
• zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym

prawnik prawo spadkowe

Prawo spadkowe

• stwierdzenie nabycia spadku
• spis inwentarza
• dział spadku
• zachowek
• doradztwo i reprezentowanie przed sądem

prawnik prawo administracyjne

Prawo administracyjne

• środki zaskarżenia od postanowień i decyzji organów administracji publicznej oraz skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
• zastępstwo przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
• opinie prawne

prawnik sluzby mundurowe

Służby mundurowe

• reprezentacja oraz sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu dyscyplinarnym
• sporządzanie odwołań od opinii służbowych
• sporządzanie odwołań od decyzji emerytalno-rentowych
• doradztwo w zakresie praw i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych

prawnik odszkodowania

Odszkodowania

• pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia
• reprezentacja w postępowaniu związanym z likwidacją szkody komunikacyjnej na każdym stadium postępowania