Prawnik do spraw rodzinnych

Sprawy rodzinne najczęściej związane są z dużym ładunkiem emocjonalnym stąd też do racjonalnej oceny sytuacji niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno w sprawach dotyczących uregulowania sytuacji małoletnich jak i stosunków pomiędzy małżonkami.

W jakich sprawach można uzyskać pomoc w Kancelarii?

  • sprawo o rozwód i separację z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie
  • sprawy o alimenty na dziecko oraz podwyższenie lub obniżenie alimentów
  • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Co obejmuje świadczona pomoc?

  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacji na każdym etapie postępowania
  • przedstawienie możliwości oraz zaproponowanie odpowiedniej strategii procesowej
  • reprezentowanie Klienta na każdym etapie postępowania
  • bieżące doradztwo oraz sporządzanie i wymiana pism procesowych

Co to jest prawo rodzinne?

Prawo rodzinne jako gałąź prawa wbrew pozorom jest kategorią obszerną i wymagającą.

Co reguluje prawo rodzinne?

Podstawowym aktem prawnym regulującym prawo rodzinne jest ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Jak już sama nazwa wskazuje regulacja dotyczy wzajemnych relacji pomiędzy członkami rodziny. Mówimy tu o prawach i obowiązkach wynikających z więzi rodzinnych, które w życiu codziennym niejednokrotnie mogą generować sytuacje problematyczne oraz konfliktowe.