prawo spadkowe - pomoc prawna

Kancelaria udziela porad prawnych jak i reprezentuje klientów w sprawach spadkowych. Prawo spadkowe obejmuje kwestie związane z uregulowaniem praw i obowiązków po śmierci ich posiadacza. Najczęściej są to sytuacje związane ze śmiercią bliskiego członka rodziny, jednak nie można wykluczyć braku pokrewieństwa w przypadku dziedziczenia testamentowego.

Spadek po rodzicach

Najczęściej kontakt z prawem spadkowym mamy do czynienia po śmierci rodziców. W takiej sytuacji pierwszym pytaniem związanym z uregulowaniem spraw spadkowych powinno być o to czy został sporządzony testament? Jeżeli testamentu nie ma to następuje dziedziczenie na podstawie ustawy, gdzie każdemu dziecku przypada równy udział spadkowy.

Stwierdzenie nabycia spadku

Po śmierci spadkodawcy celem potwierdzenia swoich praw do spadku spadkobierca ma wybór czy udać się do notariusza celem uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia czy też złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie w wysokości 100 zł oraz dodatkowo trzeba uiścić 5 zł za wpis do Rejestru Spadkowego. Wniosek składa się do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Kancelaria udziela pomocy w sporządzeniu wniosku jak i może reprezentować Klientów w sądzie. Długość postępowania jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, w tym min. ilości uczestników postępowania. Należy wskazać, że przeprowadzenie postępowania spadkowego nie jest obowiązkowe, a nadto, że można je przeprowadzić nawet kilkadziesiąt lat po śmierci spadkodawcy.

Kto dziedziczy spadek?

W przypadku dziedziczenia ustawowego W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. Jak widać z powyższego stopień pokrewieństwa ma wpływ na kolejność dziedziczenia oraz wysokość udziału spadkowego.

Jak odrzucić spadek?

Nie każdy chce przyjąć spadek z różnych względów. Ustawodawca przewidział takie sytuacje. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Oświadczenie może być złożone zarówno przed notariuszem jak i przed sądem.

Co to jest zachowek, komu się należy zachowek i ile wynosi zachowek?

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Zachowek jest tym samym prawem osób najbliższych do zabezpieczenia ich sytuacji prawnej w przypadku niekorzystnego dla nich rozporządzenia spadkiem przez spadkodawcę. Jest to jednak uprawnienie ograniczone w czasie. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.