Przestępstwa drogowe

Większość z nas korzysta codziennie z pojazdów w ruchu drogowym co nieodłącznie związane jest z ryzykiem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego. Wystarczy chwila nieuwagi i można narazić się na poważne konsekwencje prawne.

Do najpowszechniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji należą wypadek (art. 177 kk), jazda pod wpływem alkoholu (art. 178a kk) czy też złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 kk).

Wypadek jest stypizowany w art. 177 ustawy kodeks karny i tak:  kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jak widać konsekwencje prawne mogą być dotkliwe i znaczenie ma tu głównie stopień uszczerbku na zdrowiu.

Jazda pod wpływem alkoholu została umieszczona w art. 178 a kodeksu karnego:
Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173174177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Dodatkowo w przypadku przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji może zostać orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze od 1 roku do lat 15 lub dożywotnio.

Doświadczenie Kancelarii pozwala na zabezpieczenie interesów Klienta w maksymalny sposób. Reprezentujemy Klientów na każdym stadium postępowania.