Przestępstwa narkotykowe

We współczesnym świecie mamy do czynienia z jednej strony z zaostrzeniem polityki karnej wobec sprawców przestępstw związanych z narkotykami, a z drugiej coraz powszechniejsze są ruchy zmierzające do legalizacji niektórych środków odurzających, w tym min. marihuany. Nie można jednak zapominać, że obecnie posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest karalne. Do najpowszechniejszych przestępstw należą tym samym: posiadanie narkotyków ( art. 62), udzielanie narkotyków ( art. 59) i obrót narkotykami (art.56). Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jeżeli posiadamy środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.   Często jest to pierwszy konflikt z prawem stąd też ważna jest odpowiednia reakcja już od wstępnych czynności postępowania. Udział obrońcy w pierwszym przesłuchaniu może mieć ogromne znaczenie na dalszy przebieg postępowania.  

Co grozi za posiadanie narkotyków?

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa powyżej jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zatrzymanie za posiadanie narkotyków?

W przypadku zatrzymania w związku z podejrzeniem posiadania narkotyków do pierwszych czynności z jakimi musimy się liczyć należą : kontrola osobista, przeszukanie samochodu jak i przeszukanie miejsca zamieszkania. Jest rutynowa procedura. Ponadto zostaniemy zatrzymani celem przeprowadzenia czynności postępowania. Podczas zatrzymania policja przeszuka mieszkanie oraz muszą zostać przedstawione zarzuty.  

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Ustawodawca przewidział różnicowanie odpowiedzialności w zależności od ilości narkotyków oraz celu jaki nam przyświeca.  Jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.  

Co grozi za posiadanie 1 grama marihuany?

Jak już wskazano powyżej co do zasady kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Uznając, że środki te przeznaczone były na własny użytek możemy również liczyć w przypadku tej ilości na umorzenie lub też warunkowe umorzenie postępowania karnego.